Avís legal

CONDICIONS GENERALS –  POLITICA DE PRIVACITAT

1. Propietat del Domini:
La Dra Viviana Pelagatti Loredo és propietària del domini www.art – dental.cat, domiciliada a Pl.Lluis Companys, 3 de Castellbisbal.

2. Descripció de la web:
El servei que ofereix el domini www.art – dental.cat és difondre informació sobre els serveis i activitats de la Clínica ART DENTAL de Castellbisbal.

3. Prestació dels serveis per Dra.Viviana Pelagatti Loredo:
La prestació dels serveis d’ Dra.Viviana Pelagatti Loredo, mitjançant www.art-dental.cat és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.
ART DENTAL rebutja la responsabilitat que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix ART DENTAL comunicarà a l’usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l’actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l’usuari:
L’usuari s’obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per ART DENTAL, d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades. L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus ( directa o indirecta ) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel·lectual:
Tots els continguts de www. art-dental.cat en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel · lectual i industrial de la Dra VIVIANA PELAGATTI LOREDO o de tercers i emparats per la llei.
Sota cap supòsit, l’accés als serveis de www.art – dental.cat, suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de la Dra VIVIANA PELAGATTI LOREDO o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada ( i serà perseguida ) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés a www.art-dental.cat o s’utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links):
Clínica ART DENTAL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap www.art – dental.cat Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les que s’accedeixi a través d’enllaços ( links) inclosos en www.art-dental.cat. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.
Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.art – dental.cat oa les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a Dra.Viviana Pelagatti Loredo
Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Dra.Viviana Pelagatti Loredo.
Dra.Viviana Pelagatti Loredo es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.art – dental.cat, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions:
La data d’última actualització dels continguts en www.art – dental.cat pot ser sol · licitada per l’usuari enviant un correu electrònic a gerencia@art-dental.cat
Dra.Viviana Pelagatti Loredo podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en www.art-dental.cat, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable:
Dra.Viviana Pelagatti Loredo i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya ), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment:
L’usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el disposat en cadascuna d’elles cada vegada que accedeixi a www.art-dental.cat o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

Per contactar amb Dra.Viviana Pelagatti Loredo, es sol·liciten les dades estrictament necessàries: nom, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts.

Dra.Viviana Pelagatti Loredo ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, de 11 de juny.

En prémer en el formulari de contacte ” enviar”, l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament dels mateixos per al desenvolupament dels nostres serveis professionals .
Aquests drets es poden fer efectius dirigint-se per escrit a: gerencia@art-dental.cat. Plaça Lluis Companys, 3 de Castellbisbal. tel. 0034937722141

Cookies:
El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com : data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.
El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( BOE 14/12/1999 ) ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( BOE 12/07/2002 ).

Legitimació per al tractament de dades
La base legal del tractament de les dades de l’interessat és la relació contractual per la qual l’usuari facilita les dades a ART DENTAL a canvi de rebre informació sobre serveis o tractaments del seu interès mitjançant correu electrònic, newsletter o mitjançant prospecció comercial directa derivada de l’interès legítim nascut de la relació contractual.

Protecció de dades personals:
Dra.Viviana Pelagatti Loredo garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.art-dental.cat decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Dra.Viviana Pelagatti Loredo les dades personals que li són sol · licitats en la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l’enviament de formularis de petició d’informació. Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.
D’aquesta manera, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les solituds que efectuï el navegador mitjançant el formulari de sol · licitud de informació, que és l’únic punt d’ entrada d’informació de caràcter personal.
Dra.Viviana Pelagatti Loredo ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l’usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a la Direcció de Comunicació de Dra.Viviana Pelagatti Loredo, mitjançant un correu electrònic a recepcio@art-dental.cat, per fax al (+34) 93 772 48 82 o bé enviant un escrit a Dra.Viviana Pelagatti Loredo, Pl.Lluis Companys, 3 08755 Castellbisbal. Barcelona, fent constar sempre la identitat de l’usuari.
Dra.Viviana Pelagatti Loredo, es reserva el dret a variar la present política, informant prèviament als usuaris de les modificacions que s’hi produeixin.

EXERCICI DELS DRETS ARCO. Nou RGPD
L’Usuari podrà exercir els següents drets, prevists en el RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:
• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Dret a oposar-se al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.
Tales drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a ART DENTAL, Pl.Lluis Companys,3 08755 Castellbisbal, o per mitjà d’un correu electrònic a gerencia@art-dental.cat . En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui. La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
Així mateix, li informem que pot exercir els seus drets davant l’Autoritat de control competent. Si escau, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili al carrer Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid.